Algemene VoorwaardenAlgemene Voorwaarden


Deliciae


KvK 71022597

BTW nr: NL144582537B02


 


Artikel 1: Algemeen


1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Deliciae en een cliënt waarop Deliciae  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.


 


Artikel 2: Inspanning Praktijk


2.1 De specialist zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


2.2 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de specialist worden verteld.


2.3 Deliciae is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


2.4 De specialist zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.


 


Artikel 3: Afspraken


3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Deliciae melden.


3.2 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Deliciae het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.


3.3 Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt mag de specialist de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.


3.4 Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomt, mag de specialist de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.


3.5 Deliciae moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.


3.6 Als er binnen een termijn van een week een nieuwe afspraak wordt gemaakt en nagekomen wordt, vervalt de facturatie van artikel 3.2.


3.7 Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


 


Artikel 4: Persoonsgegevens en Privacy in acht nemende AVG 25 Mei 2018


4.1 De cliënt voorziet de specialist bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de specialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.


4.2 De specialist neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.


4.3 De specialist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


4.4 De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de specialist verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


 


Artikel 5: Betaling


5.1 Deliciae vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar op de website van www. Deliciae.nl en in de salon deze worden vooraf kenbaar gemaakt en besproken.


5.2 De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.


5.3 Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.


5.4 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per PIN te voldoen.


 


 


Artikel 6: Aansprakelijkheid


6.1 Deliciae is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialist is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.


6.2 Deliciae is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de praktijk.


6.3 Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Deliciae zelf.


 


Artikel 7: Klachten


7.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Deliciae.


7.2 Deliciae moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.


7.3 Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Deliciae de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.


7.4 Indien een klacht over de producten gegrond is zal de praktijk het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.


7.5 Indien Deliciae en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


 


Artikel 8: Garantie


8.1 De cliënt op de hoogte is gebracht door de specialist over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.


8.2 De cliënt andere producten dan door de specialist geadviseerde producten heeft gebruikt.


8.3 De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.


8.4 De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.


8.5 De cliënt de producten niet volgens het advies van de specialist heeft gebruikt.


8.6 Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.


 


Artikel 9: Specialisatie


9.1 Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.


9.2 De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de specialist.


9.3 De specialist zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.


9.4 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.


9.5 De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.


9.6 Deliciae is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.


 


Artikel 10: Beschadiging en diefstal


10.1 Deliciae heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.


10.2 Deliciae meldt diefstal altijd bij de politie.


 


Artikel 11: Behoorlijk gedrag


11.1 De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.


11.2 Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de specialist het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.


11.3 Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.


11.4 Gelieve geen extra bezoek mee te nemen in verband met de vereiste concentratie, die wij nodig hebben voor de behandeling. 


Artikel 12: Recht


12.1 Op elke overeenkomst tussen Deliciae en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.


12.2 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Deliciae.


12.3 De algemene voorwaarden zij gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.


12.4 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


12.5 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


 


Artikel 13: Webwinkel


13.1 Op productverkopen via de webwinkel van Deliciae, zijn de algemene voorwaarden van toepassing.


13.2 Producten en goederen kunnen alleen geruild worden mits niet gedragen of geopend.


13.3 Er wordt nooit een geldelijke vergoeding gegeven, wel is een cadeaubon ter waarde van het product of goederen van toepassing van de aankoop.


 


Artikel 14: Cadeaubon


14.1 Deze is niet inwisselbaar tegen contant geld en dient in één keer gebruikt te worden.


14.2 1 jaar geldig na uitgifte van deze bon .


 


Content


Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Deliciae is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website, zoals prijzen, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten alle tijden zonder kennisgeving worden aangebracht. De teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.


 


Afbeeldingen


Alle afbeeldingen op de website van Deliciae zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.